من عاشـق آن رهبــر نورا نــی خـویشم

آن دلبــر وارستــۀ عـرفـانـی خــویشمعمـری است غمیـنم ز پریشانـی آن یار

هـر چنـد که محزون ز پریشانی خویشمدر دام بـلایت شـده ام سخـت گرفتـار

امـواج بـلای دل طوفــانــی خـویشمچون نقـش نگـارین تو بر دیـده در افتــد

گمگشتــۀ این دیـدۀ بـارانــی خـویشمزان لحظه که مجنون شدم از زلف سیاهت

در کوهم و در دشـت و بیـابـانی خـویشماز شـوق وصال تو چه ویرانـه شد این دل

چندی است که شاد ازدل ویـرانی خویشمیک لحظه پشیمان نشدم از غم آن دوست

عمری است که مشغول نگهبـانی خـویشمدل کنـده ام از عـالـم دنیــایـی و لیکـن

دلـبستــۀ آن یـار خـراسـانــی خـویشمتـوفیـق زیـارت بـه جمـالـش نـدهنــدم

این غــم به که گویم غم پنهانـی خـویشمزان روز که در بنـد نگـاه تـو اسیـرم

افسـردۀ دیـدارم و زنـدانــی خـویشمسرباز و نگهبـانـم و هم حامـی جـان از

جـمهـوری اسـلامـی ایـرانــی خـویشـممن گـرچـه در ایـن دایـره شاعـر نیم امـا

تضمیـن گـر این شعر به دانایی خویشم