تبلیغات
وطن - ارامگه یار

ای نصیم سحر ارام گه یار کجاست               منزل ان مه عاشق کش عیار کجاست

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش           اتش تور کجا موعد دیدار کجاست

هرکه امد به جهان نقش خرابی دارد              در خرا بات بگوید که هشیار کجاست

ان کس ات اهل بشارت که اشارت داند           نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست

هر سر موی مرا با تو هزاران کاراست          ما کجایم و ملامت اگر بی کار جاست

عقل دیوانه شد ان سلسله مشکین کو              دل زما گوشه گرفت ابرو دلدار کجاست

ساقی و مطرب و می جمله مهماست ولی        عیش بیار مهما نشود یار کجاست

حافظ از باد خران در  چمن دهر مرنج           فکر مغول بفرما گل بی خار کجاست

www. vatanall.mihanblog.com