وطنم ای شکوه پا برجا          در دل امتحان  التهاب دورانها         

کشور روزهای دشوار            زخمی سربلند بحرانها

ایستادی بر جنگ رودررو       خنجر از پشت می زند دشمن

گویی از ما در نهان بر ما       وطنم پشت حیله را بشکن

وطنم ای شکوه پا برجا          در دل امتحان  التهاب دورانها         

رگت امروز تشنه عشق است    دل رنجیده خون نمی خواهد

دل تو تا ابد برای تپش           غیرعشق و جنون نمی خواهد

شرم بر من اگر حریم تو       پیش چشمان من شکسته شود

وای بر من اگر نبینم چشم     رو به رویای عشق بسته شود

 وطنم ای شکوه پا برجا        در دل امتحان  التهاب دورانها       

  کشور روزهای دشوار            زخمی سربلند بحرانها

از تب سرد موجهای خزر     تا خلیجی که فارس بوده و هست

می شود با تو دل به دریا زد   می شود با تو دل به دنیا بست

وطنم....