تبلیغات
وطن - و صیت امام علی

شمارا به ترس از خدا سفارش  می کنم ،به دنیا پرستی روی نیاورید ،گرچه به سراغ شما اید ،و بر انچه از دست می دهید اندوهناک نباشید حق را بگویید و برای پادش الهی عمل کنید و دشمن ستمگر و یاور مستمند باشید شما و تمام فرزندان وخاندانم و تمام کسانی را که این وصیت به انها می رسد،بهترس از خدا ،و نظم در امور زندگی ،و ایجاد صلح و اشتی در میانتان سفارش میکنم زیرا من از جد شما رسول خدا شنیدم که می فرمود:((اصلاح کردن مردم از نماز و روزه یک سال برتر است ))

خدارا! خدارا! در باره یتیمان نکند انان گاهی سیر وگاهی گرسنه بمانند و حقوقشان ضایع گردد

خدارا!خدارا!در باره همسایگان حقوقشان را رعایت کنید که و صیت پیامبر شما ست همواره با خوش رفتاری با همسایگان سفارش می کرد تا انجا که گمان بردیم برای انان ارثی هم معین کنند

 خدا را !خدارا!در باره قران مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش از شما پیشی گیرند

خدارا!خدارا!در باره نماز که ستون دین شماست

خدارا !خدارا! درباره خانه خداتا هستیدان را خالی مگذارید زیرا اگر خانه خدا خلوت شود مهلت داده نمی شوید

خدارا! خدارا! در باره جهاد با اموال و جان ها و زبان های خویش در راه خدا

بر شما باد پیوستن با یک دیگر و بخشش همدیگر مبادا از هم روی گردانید و پیوند دوستی از یاد ببرید.امربه معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بد های شما بر شم مسلط گردر انگاه هرچه  خدارا  بخوانید جواب ندهد

ای فرزندان عبد المطلب مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید و بگویید امیر مومنان کشته شد بدانید جز کشنده من کسی دیگر نباید کشته شود درست بنگرید اگر من از ضربت او مردم او را تنها یک ضربه بزنید و او را مثله کنید (دست و پای او را ببرید ) من از رسول خدا شنیدم که می گفت :(بپرهیزید از بریدن اعضای مرده هرچند سگ دیوانه ای باشد )