تبلیغات
وطن - پیامک در مورد رهبر

 

ما از ازل طایفه ای سینه خسته ایم

 ما بچه های های مادر پهلو شکسته ایم

 

امروز اگر سینه و زنجیر می زنیم

 

فردا به عشق فاطمه شمشیر می زنیم

 

مارا نبی ، قبیله سلمان خطاب کرد

 

روی غرور و غیرت ما هم حساب کرد

 

از ما بترس ! طایفه ای پر ارده ایم

 

ما مثل کوه پشت علی ایستاده ایم

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

* ما مرد نبرد و نعره و تکبیریم

 

در راه تو یا خامنه ای می میریم

 

گر حکم کنی برای حفظ اسلام

 

هر چیز به هرکه دادیم پس می گیریم

 

لبیک یابن الزهرا

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

* اگر از سرهایمان کوه بسازند ، نخواهیم گذاشت تاریخ بنویسد: "سیدعلی تنها ماند"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

* رهبر نشوی تنها من یار تو می گردم

 

وز جرگه عشاقت سدار تو می گردم

 

گر لشکر سفیانی از غرب به پا خیزد

 

در قحطی انسانها عمار تو می گردم

 

از طعنه اشعث ها خون است دلت مولا

 

تبدار غمت هستم ، بیمار تو می گردم

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

دل مولا را پر خون نمی خواهم

 

جان مولارا سالم می خواهم

 

از دیار باکریها میگویم

 

علمدار ولایت رزمندگان فدایت

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

سید علی فرمان دهد سر مینهیم

سید علی هایی كند هو میكنیم

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ای پسر فاطمه جانم فدای یک نفست

 

ای پسر فاطمه از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

در ما غرور طلحه كشی پا گرفته است

وقتی زبیر خرده به مولا گرفته است

ایران كه كوفه نیست كه تنها شود علی

این سرزمین طنین اطعنا گرفته است

بین خمین و خامنه دیوار و مرز نیست

لبیك ما حریم فتحنا گرفته است

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

سبز فقط سبز علی رهبر فقط سید علی